Murshud Mammadov

  1. Bayati-shiraz

2. Rast

3. Mansuriyya

Schreibe einen Kommentar